Voorwaarden

Algemeen

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website gemeentewijzer.nl. Door gebruikmaking van deze website gaat u akkoord met onderstaande gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden dan heeft u geen toestemming om gebruik te maken van deze website. Mocht u handelen in strijd met de gebruiksvoorwaarden van gemeentewijzer.nl en daarbij schade veroorzaken dan bent u aansprakelijk voor de aangerichte schade. Hiermee gaat u akkoord door middel van het gebruik van de website, in welke vorm en/of hoedanigheid dan ook. De website gemeentewijzer.nl is een product van de onderneming Gemeentewijzer, gevestigd te Deventer.

Leeftijd

U bevestigt dat u ouder bent dan 18 jaar, dan wel wettelijke toestemming bezit van een ouder of voogd en volledig in staat en bekwaam bent voor het begrijpen, aangaan en naleven van deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruik van de website

Vanaf het moment dat Gemeentewijzer u accepteert als geregistreerd gebruiker van de site, verleent Gemeentewijzer u een persoonlijke en niet-overdraagbare toestemming om de site te raadplegen, te gebruiken en er inhoud op te plaatsen.

Verboden gebruik van de website

De site is beschikbaar voor uw persoonlijke gebruik. U mag de site niet gebruiken voor enige connectie met illegale activiteiten. Voorts gaat u ermee akkoord dat u zich niet zult inmengen in de werking van de site of de site zult gebruiken om onrechtmatig toegang te verkrijgen tot andere computersystemen. U verklaart dat u geen onderdelen van de site zult kopiëren, reproduceren, onrechtmatig wijzigen, overdragen of verkopen. U zult uw wachtwoord niet bekend maken aan derden.

Uw inhoud

De site is geschikt gemaakt om content te wijzigen en content toe te voegen. Dit is alleen toegestaan indien u ook gerechtigd bent deze informatie te plaatsen. Het zonder toestemming van de echte belanghebbende wijzigen of plaatsen van onjuiste informatie is verboden gebruik van de website. Het wijzigen of toevoegen van content is uitsluitend toegestaan indien u een correct e-mail adres en een correct telefoonnummer opgeeft. Met het plaatsen door u van content vrijwaart u Gemeentewijzer voor aansprakelijkheid vanwege het publiceren van onjuiste informatie.

De door u geplaatste informatie dient te voldoen aan de volgende regels:

  • u overtreedt met uw bijdrage de wet niet;
  • u plaatst alleen correcte informatie;
  • u corrigeert door uzelf geplaatste onjuiste informatie;
  • u publiceert geen privacygevoelige informatie;
  • u plaatst geen bedreigingen, beledigingen of kwetsende teksten;
  • u gebruikt uw eigen naam;
  • copyrights van derden en meningen van anderen worden gerespecteerd;
  • alleen de Nederlandse en de Engelse taal mogen worden gebruikt;
  • foto’s, artikelen, informatie en reacties vervallen direct na het plaatsen aan Gemeentewijzer zonder dat daartoe rechten verschuldigd zijn in welke vorm dan ook.

Toezicht op het gebruik van de website

Gemeentewijzer kan toezicht houden op de site, maar heeft niet de verplichting dat te doen. Gemeentewijzer kan voorafgaande redactionele controle uitvoeren op geplaatste of gecorrigeerde content maar kan dat om haar moverende redenen onaangekondigd achterwege laten.

Vrijwaring

Middels het enkele gebruik van de site, in welke vorm dan ook, vrijwaart u de onderneming Gemeentewijzer en de aan haar gelieerde ondernemingen alsmede alle functionarissen die daar direct en indirect toe behoren van aansprakelijkheid, claims en schadevergoedingen, inclusief van aansprakelijkheidstelling door derden.
U accepteert dat het gebruik van de site geheel voor uw eigen rekening en risico is.

Beëindiging van de toegang

Indien u gebruik maakt van de site op zodanige wijze als verboden door deze gebruiksvoorwaarden, dan kan Gemeentewijzer zonder bericht aan u de toegang van u tot of de gebruikmaking van de site beëindigen of schorsen. Tevens kan Gemeentewijzer om haar moverende redenen aan personen of instellingen de toegang tot de site weigeren of onmogelijk maken. Op verzoek zal Gemeentewijzer die redenen mededelen aan de betreffende personen of instanties.

Privacybeleid

Gemeentewijzer hanteert een privacybeleid en heeft dit beleid vastgelegd in een document wat aanwezig is op de site. Gemeentewijzer verzamelt, gebruikt en openbaart uw persoonlijke informatie in overeenstemming met het eigen privacybeleid. Door het aanleveren van informatie aan Gemeentewijzer verleent u toestemming voor gebruikmaking van deze informatie, in overeenstemming met het privacybeleid.

Beheer en onderhoud van de website

Gemeentewijzer beheert de site op een commercieel aanvaardbare manier en kan van tijd tot tijd de dienstverlening van de site onderbreken voor zowel regelmatig als voor onvoorzien onderhoud. Gemeentewijzer zal het onderhoud zodanig trachten uit te voeren dat de bezoekers en gebruikers van de site er geen hinder van ondervinden. Indien zodanig onderhoud nodig is dat de dienstverlening gedeeltelijk of geheel onderbroken dient te worden, dan zal Gemeentewijzer dit onderhoud trachten uit te voeren op tijdstippen dat lagere bezoekersaantallen op de site mogen worden verwacht.

Wijzigingen van de website

Gemeentewijzer behoudt zich het recht voor de volledige site of enig aspect daarvan te wijzigen, inclusief het recht om enige inhoud te weigeren of te verwijderen, zonder u hierover te berichten en zonder enige aansprakelijkheid naar u.

Omgang met derden

Alle correspondentie of zakelijke handelingen met derden die op of via de site plaatsvinden zijn strikt tussen u en dergelijke partijen. Gemeentewijzer is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook die voortkomt uit dergelijke handelingen of communicatie. U en de derde partij, en niet Gemeentewijzer, zijn volledig verantwoordelijk voor het in acht nemen van alle toepasselijke wetten en regels die verbonden zijn aan dergelijke handelingen en communicatie.

Intellectueel eigendom van de website

Het copyright van de site gemeentewijzer.nl, het ontwerp en het aanzien van de site en van alle materialen en inhoud op de site is het eigendom van Gemeentewijzer. Dit materiaal is van rechtswege beschermd tegen ongeautoriseerd kopiëren of reproductie. Elk gebruik, reproductie of verspreiding van het materiaal van de site, waaronder ook het verbergen (caching), framing of vergelijkbare praktijken (behalve daar waar toestemming is verleend) zonder schriftelijke toestemming van Gemeentewijzer is expliciet verboden.

Veranderingen in de gebruiksvoorwaarden

Gemeentewijzer behoudt zich het recht voor veranderingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden. De veranderingen gaan in 30 dagen nadat de gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn geplaatst op de site. Iedere gebruiker van de site verplicht zich om ten minste 1 maal in de 4 weken te controleren of hij of zij nog akkoord is met de (gewijzigde) gebruiksvoorwaarden. Indien u niet (meer) akkoord gaat met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden, beëindig dan het gebruik van de site of de diensten na de effectieve veranderingsdatum.

Geen aansprakelijkheid

U accepteert en stemt ermee in dat de site en de diensten aan u geleverd worden zonder enige aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, jegens Gemeentewijzer. De partijen in deze gebruiksvoorwaarden accepteren en stemmen ermee in dat deze uitsluitende aansprakelijkheid redelijk wordt geacht onder de omstandigheden.
Gemeentewijzer kan de kwaliteit, correctheid, volledigheid of accuratesse van de site of de diensten ervan of de informatie die hierin verstrekt wordt niet garanderen; deze kunnen fouten bevatten. U kunt er niet vanuit gaan dat uw gebruik van de site of de diensten geheel zonder fouten zullen verlopen of dat de site zonder onderbrekingen zal werken. Gemeentewijzer is niet aansprakelijk voor enige indirecte, speciale, bijkomende of voortvloeiende schade in welke vorm dan ook die voortkomen uit of in verband met het gebruik of misbruik van de site of de diensten of in verband met de informatie die op de site beschikbaar is, inclusief en zonder beperkingen betreffende elke bedrijfsonderbreking, gebruiksverlies, verloren gegevens, verloren winsten of andere financiële verliezen. Zelfs niet indien Gemeentewijzer op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade of wanneer dergelijke schade redelijkerwijze te voorzien kon zijn.